Choose language : Thai | English
Customer Application Development
บริษัท Depthfirst เป็น Software House ที่มีความถนัดในด้านภาษา JAVA และ C+ ในหลาย Technology

เทคโนโลยีด้านของการทำงานบนเครื่องแม่ข่าย
•  EJB ( Enterprise Java Bean)
•  XML
•  JDBC (Java Database Connectivity)
•  RMI (Java Remote Method Invocation)
•  JSP (Java Server Page)/Servlet, Tag library
•  JMS (Java Messaging System)

เทคโนโลยีในด้านของเครื่องลูกข่าย
•  HTML, JavaScript
•  Java Applet
•  JFC (Java Foundation Class - Swing)
•  MIDlet (Mobile Phone Application)
•  Smartcard API

การพัฒนาระบบสารสนเทศจะใช้แนวทาง Object-Oriented ภายใต้กรรมวิธีที่เรียกว่า Unified Process (UP) และใช้ Unified Modeling Language (UML) สำหรับการโมเดลระบบ กรรมวิธี และภาษาโมเดลดังกล่าว เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทั่วโลกในปัจจุบัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบ่งงานเป็น 4 ระยะ (Phases) ตาม UP คือระยะเตรียมการ (Inception Phase) ระยะจัดทำรายละเอียด (Elaboration Phase) ระยะจัดสร้าง (Construction Phase) และระยะถ่ายโอน (Transition Phase)

ภายใต้ 4 ระยะ แบ่งการพัฒนาออกเป็นหลายรอบงาน โดยแต่ละรอบงานจะมีการทำกระแสงานหลักคือ ศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis) วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) จัดทำ และทดสอบ (Implement and Test) รายละเอียดการดำเนินงาน และผลงานที่ได้ในแต่ละระยะการปฏิบัติงานเป็นดังนี้

1. ระยะเตรียมการ (Inception Phase) กำหนดขอบเขตของโครงการ ระบุผู้ใช้ระบบ (Actor) ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้ (Use Case) และทำแผนการดำเนินงาน ผลงานที่ได้จากระยะเตรียมการ มีดังนี้

•  เอกสารวิสัยทัศน์ (Vision document) ของโครงการ
•  Use Case design หรือ Context Diagram แสดงขอบเขตของระบบ
•  แผนการดำเนินงานโครงการ (Project Plan)
•  เอกสารคำศัพท์ (Glossary) ของระบบ

2. ระยะจัดทำรายละเอียด (Elaboration Phase) ศึกษารวบรวมความต้องการในรายละเอียด และจัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ ผลงานที่ได้จากระยะจัดทำรายละเอียด มีดังนี้

•  Use Case Model แสดงความต้องการของระบบ
•  ต้นแบบหน้าจอ (User Interface Prototype) ของระบบ
•  ต้นแบบรายงาน (Reports Prototype)
•  โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)
•  Design Model

3. ระยะจัดสร้าง (Construction Phase) ทำการเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบการรวม (Integration Test) ทดสอบระบบ (System Test) และทำคู่มือการใช้งาน (User Manual) ผลงานที่ได้มีดังนี้

•  ระบบสารสนเทศ ที่ผ่านการทดสอบแล้ว
•  คู่มือการใช้งานของระบบ

4. ระยะถ่ายโอน (Transition) ทำการติดตั้ง อบรมการใช้งาน นำข้อมูลเข้าระบบ และเริ่มการใช้งาน ผลงานที่ได้มีดังนี้

•  อบรมผู้ใช้
•  ถ่ายโอนข้อมูลของทั้งสามระบบ
•  เริ่มใช้งานจริง

Consulting Service
ด้วยพันธกิจของบริษัทคือบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทำให้ Depthfirst ได้เน้นการสร้างบริการที่ทำให้ลูกค้าพอใจในผลงานสูงสุดโดยจะแบ่งการทำงานเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting) บริษัทได้เป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังระดับ A มีลูกค้ามากกว่า 25 โครงการ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาทโดยทางบริษัทได้ใช้ประสบการณ์ของทีมงานเพื่อแนะนำ ปรับปรุงขบวนการทำงานที่ดีขึ้น เหมาะสม และ เสนอ Solution ที่ดีให้กับลูกค้า
2. รับพัฒนาโปรแกรม (Implementation Application) ตามสิ่งที่ลูกค้าได้พิจารณาจากคำปรึกษาของบริษัท และโดยทางบริษัทมีประสบการณ์ Implement System ได้ทั้งแบบ Client Server และ Webbase Application และ Mobile Application
3. นำเข้าข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่

GIS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

Data Entry
นำเข้าข้อมูลพร้อมออกแบบและสร้างโปรแกรมคีย์ข้อมูล เพื่อช่วยให้ท่านจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและบริหารจัดการภายในองค์กร

System Integration

Maintenance

Hosting & E-mail