กระทรวงกลาโหม
   

โครงการระบบจัดเก็บประวัติบุคคลศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพบก