กรมส่งเสริมสหกรณ์
   

โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในนิคมสหกรณ์รูปเช่าที่ดิน