กรมการปกครอง
   

โครงการศูนย์ประมวลข้อมูลการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมการปกครอง

 

โครงการวางแผนและจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลชายแดน

 

ครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้นำศาสนาอิสลามและสถานสอนจริยศึกษา (ตาดีกา)

 
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชายแดนระยะที่ 2