สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
   

โครงการพัฒนาระบบ Intranet

 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศระบบศูนย์ ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
 

โครงการจัดทำ Web Site สำนัก วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โครงการพัฒนาระบบทดสอบ สมรรถภาพทางกาย สำนัก วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงาน
พัฒนการกีฬาและนันทนาการ

 
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  
โครงการ Software ป้องกันไวรัส สำหรับระบบเครือข่าย