โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และโปรแกรม
การจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของสำนักงานนายทะเบียน