กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   

โครงการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร
( e-office Automation )
 

 

โครงการจัดทำระบบและนำข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนระยะที่ 2

 
 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกให้กับประชาชนระยะ 1 และ 2

 
  โครงการจัดทำระบบข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก